Inspektorat łączności GK ZHP

WAŻNE -UCHWAŁA GŁÓWNEJ KWATERY ZHP Z DNIA 25 MARCA 2020 DOTYCZĄCA ZASAD DZIAŁANIA ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
679 0

Druhny i Druhowie,

 Po niżej pełny tekst uchwały Głównej Kwatery ZHP: szczególne rozwiązania organizacyjne w związku z epidemią COVID-19:

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 129/2020 z dnia 25 marca 2020 r.
w związku z zapobieganiem epidemii COVID-19

 

Główna Kwatera ZHP, działając na podstawie § 70 ust. 3 Statutu ZHP, w związku z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, określa szczególne zasady działania podstawowych jednostek organizacyjnych, hufców i chorągwi w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, względnie innego stanu nadzwyczajnego związanego z COVID-19:

 

a. podstawowe jednostki organizacyjne:

 1. W czasie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, względnie inny stan nadzwyczajny związany z COVID-19, zbiórki, biwaki i inne przedsięwzięcia nie odbywają się.
 2. W czasie obowiązywania stanu, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, działalność podstawowych jednostek organizacyjnych odbywa się zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Drużynowy/szef jednostki i funkcyjni pozostają w kontakcie z zastępowymi i członkami jednostki oraz ich rodzinami, realizując te elementy programu pracy gromady/drużyny, które są możliwe do realizacji w szczególnych warunkach.
 3. Po zakończeniu obowiązywania stanu, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, drużynowy/szef jednostki, zgodnie z systemem kierowania pracą drużyny, aktualizuje program pracy gromady/drużyny.
 4. W czasie obowiązywania stanu, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, jedynie pełnoletni członkowie ZHP mogą podejmować się służby koordynowanej przez harcerskie komendy, związanej z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ograniczających możliwość zakażenia lub przenoszenia czynnika biologicznego. Taka służba może być podjęta po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia, z którego wynikać będzie m. in. świadomość wynikających z takiej służby czynników ryzyka.

 

b. hufce:

 

 1. W czasie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, względnie inny stan nadzwyczajny związany z COVID-19, służbę koordynowaną przez harcerskie komendy, związaną z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią jedynie pełnoletni członkowie ZHP. Służba ta musi być pełniona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ograniczających możliwość zakażenia lub przenoszenia czynnika biologicznego. Taka służba może być podjęta po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia, z którego wynikać będzie m. in. świadomość wynikających z takiej służby czynników ryzyka.
 2. Komenda hufca, za zgodą komendy chorągwi, może włączyć do służby koordynowanej przez harcerskie komendy osoby pełnoletnie nie będące członkami ZHP. W tym celu komenda hufca zawiera porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z osobami niebędącymi członkami ZHP. Służba ta musi być pełniona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ograniczających możliwość zakażenia lub przenoszenia czynnika biologicznego. Taka służba może być podjęta po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia, z którego wynikać będzie m. in. świadomość wynikających z takiej służby czynników ryzyka.
 3. W czasie obowiązywania stanu, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, zbiórki, biwaki, kursy stacjonarne i wyjazdowe i inne przedsięwzięcia organizowane przez komendę hufca, bądź jednostki działające na terenie hufca, nie obywają się.
 4. Niezależnie od postanowień regulaminu pracy komendy hufca, w czasie obowiązywania stanu, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, zbiórki komendy hufca powinny odbywać się zdalnie, w formie tele- lub wideokonferencji.
 5. W czasie obowiązywania stanu, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, hufcowe zespoły instruktorskie powinny spotykać się zdalnie, przy wykorzystaniu tele- i wideokonferencji. Zespoły instruktorskie hufca wspierają drużynowych w organizacji pracy i procesu wychowawczego w związku z brakiem możliwości organizowania zbiórek, biwaków oraz innych przedsięwzięć.

 

c. chorągwie:

 

 1. Niezależnie od postanowień regulaminu pracy komendy chorągwi, w czasie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, względnie inny stan nadzwyczajny związany z COVID-19, zbiórki komendy chorągwi powinny się odbywać zdalnie, w formie tele- lub wideokonferencji.
 2. Działający łącznie w imieniu chorągwi komendant chorągwi oraz skarbnik chorągwi, powinni udzielić wszystkim pozostałym członkom komendy chorągwi pełnomocnictw ogólnych (pełnomocnictwa takie powinno być udzielone przynajmniej w formie pisemnej pod rygorem nieważności), uprawniających, przy zachowaniu zasady reprezentacji łącznej, stosownie do postanowień 79 ust. 1-2 Statutu ZHP, do podejmowania czynności zwykłego zarządu. Niezwłocznie po udzieleniu pełnomocnictw, ich dokumenty (oryginały) należy wydać pełnomocnikom (członkom komendy chorągwi).
 3. W przypadku takiej konieczności, do pełnienia służby związanej z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, komendant chorągwi może wezwać jedynie pełnoletnich członków ZHP. Działania prowadzone w odpowiedzi na takie wezwanie nie podlegają regulacjom dotyczącym śródrocznych działań jednostek, w tym biwaków; szczegóły organizacji tych działań określa komendant chorągwi. Służba ta musi być pełniona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ograniczających możliwość zakażenia lub przenoszenia czynnika biologicznego. Taka służba może być podjęta po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia, z którego wynikać będzie m. in. świadomość wynikających z takiej służby czynników ryzyka.
 4. Komenda chorągwi, może włączyć do służby o której mowa w ppkt 3) osoby pełnoletnie, które nie są członkami ZHP. W tym celu komenda chorągwi zawiera porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z osobami niebędącymi członkami ZHP. Służba ta musi być pełniona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ograniczających możliwość zakażenia lub przenoszenia czynnika biologicznego. Taka służba może być podjęta po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia, z którego wynikać będzie m. in. świadomość wynikających z takiej służby czynników ryzyka.

 

 1. Główna Kwatera ZHP, działając na podstawie 70 ust. 3 pkt 1 Statutu ZHP, wprowadza następujące zmiany w Regulaminie organizacji pracy Głównej Kwatery ZHP – dalej: „Regulamin”, który stanowi załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 25/2018 z dnia 12 września 2018 r.:

 

a. po punkcie 16 Regulaminu wprowadza się następujące punkty:

 1. pkt 16a o treści: W czasie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, względnie inny stan nadzwyczajny związany z COVID-19, zebrania Głównej Kwatery ZHP powinny odbywać się zdalnie, w formie tele- lub wideokonferencji. W takim przypadku zebranie Głównej Kwatery ZHP zwołuje Naczelniczka ZHP (względnie inny członek Głównej Kwatery ZHP), z co najmniej 6 godzinnym wyprzedzeniem. Porządek zebrania Głównej Kwatery ZHP, które odbywa się zdalnie, a także projekty dokumentów, opracowuje i publikuje w wewnętrznym systemie informatycznym Głównej Kwatery ZHP Szef Biura GK ZHP, Naczelniczka ZHP (względnie inny członek Głównej kwatery ZHP). W miarę możliwości, wszystkie te dokumenty powinny być przygotowane oraz opublikowane przez rozpoczęciem zebrania Głównej Kwatery ZHP.
 2. pkt 16b o treści: Niezwłocznie po zwołaniu zebrania Głównej Kwatery ZHP w trybie określonym przez pkt 16a, Naczelniczka ZHP (względnie inny członek Głównej Kwatery ZHP bądź Szef Biura ZHP), informuje przewodniczących pozostałych władz naczelnych ZHP o terminie zebrania oraz głównych jego tematach.
 3. pkt 16c o treści: Protokół ustaleń z zebrania Głównej Kwatery ZHP opracowuje Szef Biura ZHP. Gdy nie jest to możliwe, protokół taki opracowuje członek Głównej Kwatery ZHP uczestniczący w zebraniu. Protokół podpisywany jest przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego;
 4. pkt 16d o treści: Uchwały podejmowane przez Główną Kwaterę ZHP Naczelniczka ZHP podpisuje elektronicznym podpisem kwalifikowanym, a w przypadku, gdy złożenie podpisu przez Naczelniczkę ZHP nie jest możliwe, uchwałę podpisuje elektronicznym podpisem kwalifikowanym członek Głównej Kwatery ZHP przewodniczący zebraniu GK ZHP, na którym dana uchwała została podjęta.

 

b. po punkcie 27 Regulaminu wprowadza się następujące punkty:

 1. pkt 27a o treści: Na czas, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, względnie inny stan nadzwyczajny związany z COVID-19, Naczelniczka ZHP powołuje sztab ds. sytuacji nadzwyczajnej. Sztab pracuje zdalnie, za pośrednictwem tele- i wideokonferencji pod przewodnictwem Naczelniczki ZHP. Skład sztabu Naczelniczka ZHP ogłasza rozkazem. Decyzję o zakończeniu pracy sztabu i odwołaniu jego członków Naczelniczka ZHP również ogłasza rozkazem, uwzględniając konieczność zamknięcia spraw prowadzonych przez sztab. Zadaniem sztabu jest bieżące monitorowanie sytuacji epidemicznej w kontekście działalności ZHP, koordynacja wsparcia metodycznego i programowego kadry ZHP, pracy z kadrą i kształcenia, koordynacja służby ZHP i współdziałania z administracją publiczną.
 2. pkt 27b o treści: W czasie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, względnie inny stan nadzwyczajny związany z COVID-19:
  1. nie odbywają się zbiórki, spotkania, szkolenia i konferencje organizowane przez wydziały Głównej Kwatery ZHP w formie tradycyjnej;
  2. wydziały Głównej Kwatery ZHP odpowiadają na prośby i zalecenia sztabu, o którym mowa w pkt 27a powyżej, w zakresie swoich kompetencji;
  3. przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP nie uczestniczą w spotkaniach, konferencjach oraz wydarzeniach organizowanych za granicą;
  4. Główna Kwatera ZHP organizuje tele- lub wideokonferencje konsultacyjne z prezydiami pozostałych władz naczelnych ZHP;
  5. Główna Kwatera ZHP organizuje tele- lub wideokonferencje z komendantami chorągwi.

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

 

                                                                                             Naczelniczka

                                                                              Związku Harcerstwa Polskiego

                                                                                       hm. Anna Nowosad