Inspektorat łączności GK ZHP

Start Dyplomy harcerskie

Dyplomy harcerskie

Dyplom Czuwaj - edycja 2015Kanał BydgoskiSzlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego

Dyplom Czuwaj – edycja 2015

1. Wydawcą dyplomu jest Związek Harcerstwa Polskiego, Centralny Klub Łączności Przy GK ZHP – SP5ZHP.

2. Dyplom ma na celu krzewienie zasad i ideałów harcerskich, aktywizację stacji harcerskich, w tym klubowych i indywidualnych, członków Harcerskich Klubów Łączności.

3. Dyplom dostępny jest dla wszystkich stacji nadawczych i nasłuchowych, krajowych i zagranicznych,

4. Do dyplomu (edycja 2015 ) zalicza się łączności przeprowadzone:
a. Po dniu 01.09.2015 r.
b. Na dostępnych pasmach i dostępnymi emisjami radiowymi
c. Z tą samą stacją można powtórzyć łączność na innym pasmie i inna emisją
d. Zdobywanie dyplomu nie jest ograniczone czasowo

5. Aby uzyskać dyplom należy ułożyć z liter przydzielanych w czasie łączności przez stacje harcerskie hasło: „CZUWAJ”, oraz uzyskać 100 pkt. Stacje te, oraz zasady punktacji, wymienione są w punkcie 6 i 7 regulaminu.

6. Klucz literowy:
a. Stacje harcerskie ZHP pracujące z okręgu 3 przydzielają literkę „C”,
b. Stacje harcerskie ZHP pracujące z okręgu 6 przydzielają literkę „Z”,
c. Stacje harcerskie ZHP pracujące z okręgu 2 i 8 przydzielają literkę „U”,
d. Stacje harcerskie ZHP pracujące z okręgu 1 i 7 przydzielają literkę „W”,
e. Stacje harcerskie ZHP pracujące z okręgu 4 i 9 przydzielają literkę „A”,
f. Stacje harcerskie ZHP pracujące z okręgu 5 przydzielają literkę „J”.

UWAGA! Stacja harcerska np. z okręgu 9 – SP9XXX, pracująca z okręgu 2 ( SP9XXX/2 ) przydziela literkę U, a nie A – okręg 9.

7. Stacja SP5ZHP oraz stacje będące Harcerskimi Klubami Łączności ZHP z sufiksem „ZHP” ( np.: SP7ZHP), są tzw. Jokerami i mogą zastąpić brakującą literę.
a. Joker może być użyty tylko raz.

8. Punktacja za łączności:
a. Za QSO z harcerską stacją klubową ZHP, pracującą ze stałego QTH – 5 pkt
b. Za QSO z harcerską stacją indywidualną, pracującą ze stałego QTH – 5 pkt.,
c. Za QSO z harcerską stacją klubową ZHP nadającą z terenowego QTH – 10 pkt,
d. Za QSO z harcerską stacją indywidualną, pracującą z terenowego QTH – 10 pkt.
e. Za QSO z Centranlym Klubem Łącznośći SP5ZHP – 15 pkt.,
f. Za QSO z harcerską stacją klubową ZHP z sufiksem „ZHP”( np.: SP7ZHP ) – 15 pkt.,
g. Za QSO z harcerską stacją okolicznościową ZHP – 15 pkt.

9. Zgłoszenia do dyplomu w wersji elektronicznej, należy przesyłać na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenia do dyplomu w wersji papierowej, należy kierować na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera
ul. Konopnickiej 6,
Warszawa 00-491
z dopiskiem „Dyplom Czuwaj”.

a. Dyplom w wersji elektronicznej jest bezpłatny.
b. Możliwe jest uzyskanie dyplomu w wersji drukowanej – koszt 15 pln, potwierdzenie należy wysłać na adres [email protected] wraz z logiem za łączności lub dołączone do zgłoszenia wysłane drogą tradycyjną wraz z logiem za łączności. Przelewu należy dokonać na konto Związku Harcerstwa Polskiego:
66 1140 1010 0000 5392 2900 1001
Z dopiskiem „Dyplom Czuwaj”.

10. Wykaz aktualnych stacji biorących udział w akcji dyplomowej dostępny będzie na stronie www.lacznosc.zhp.pl ( z czasem oddzielna strona poświęcona dyplomowi ). Wraz z rozwojem dyplomu zostanie na tejże stronie umieszczony automat do sprawdzania odbytych QSO oraz możliwość automatycznego zgłoszenia dyplomu do organizatora.

11. Nie wymaga się potwierdzenia QSO w postaci kart QSL.

12. Managerem Dyplomu „Czuwaj” jest Szef Inspektoratu Łączności Głównej Kwatery ZHP .

Dyplom „Kanał Bydgoski”

Stacje harcerskie z Bydgoszczy podczas pracy na pasmach amatorskich pragną zwrócić uwagę kol. krótkofalowców na budowlę inżynierską z XVIII w. jaką jest po dziś dzień czynny Kanał Bydgoski. W czasie pracy z terenu będziemy gościli na dziesięciu śluzach, za nawiązanie łączności z tych miejsc będzie można ubiegać się o wydanie dyplomu „Kanał Bydgoski”, który będzie posiadał trzy stopnie:

1. Stopień – QSO z 4 śluz.
2. Stopień – QSO z 7 śluz.
3. Stopień – QSO z 9 śluz.

Uwaga: śluza nr 4 na starym kanale jest jokerem i można nią zastąpić brakującą śluzę.

Stacje będące QRV ze wszystkich śluz otrzymają dyplom bezpłatny potwierdzając powyższe. Czas zdobywania dyplomu – nieokreślony. Na stronie www.pzk.bydgoszcz.pl będziemy informować o aktywności kolegów pracujących ze śluz na Kanale Bydgoskim. Cena dyplomu 20,00 PLN. Zgłoszenia prosimy kierować do award managera kol. Witka SP2JBJ na adres:
Witold Błasiak ul. Wczasowa 3 86-065 Łochowo lub najlepiej e-mail: [email protected].

BYDGOSZCZ CANAL LOCKS Diploma

The scouting stations from Bydgoszcz would like to draw fellow short-wave radio users’ attention to the Bydgoszcz Canal, i.e. an engineering structure dating back to the 18th century, which still operates. During our work in the field we will stay at nine locks. For establishing communication from these places, one can get the Bydgoszcz Canal Diploma. This is Level 1, 2 and 3 Diploma:

Level 1 QSO from 4 locks
Level 2 QSO from 7 locks
Level 3 QSO from 9 locks

Lock no. 4 on the old canal is a joker and it can replace the missing lock.

The stations being QRV will get the diploma from all locks free of charge after confirmation of the above-named communications. For others, the cost of the diploma is PLN 20, and the time to get it is unlimited. Any information on fellow short-wave users working on the Bydgoszcz Canal will be available online at www.pzk.bydgoszcz.pl, on PGA and DX Cluster. Please address any questions to Award Manager Witek SP2JBJ on e-mail : [email protected] or to adress :
Witold Błasiak, ul. Wczasowa 3 86 – 065 Łochowo

Harcerski Klub Łączności „WILDA”
S P 3 Z A C
przy Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu

REGULAMIN DYPLOMU SZLAKIEM WALK
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 / 1919 r.

1. Dyplom wydawany jest dla krótkofalowców, którzy spełnią wymagania poniższego regulaminu, ma na celu upamiętnienie walk Powstańców Wielkopolskich w latach 1918/19 oraz popularyzację regionu Wielkopolski.

2. Mogą go zdobywać nadawcy, nasłuchowcy oraz stacje klubowe. Zaliczane są QSO i nasłuchy na pasmach KF i UKF – nawiązane po 27 grudnia 1968 r.

3. Rodzaj emisji i pasmo – dowolne.

4. Punktacja za łączność, względnie nasłuchy:
– stacja klubowa SP3ZAC (lub ze znakiem okolicznościowym) – łączność obowiązkowa 7 pkt
– stacje z Poznania (wolno przeprowadzić tylko 2 QSO + SP3ZAC) 5 pkt
– stacje z miast: Szamotuły, Grodzisk Wlkp., Kościan, Wągrowiec, Września, Jarocin, Ostrów Wlkp., Inowrocław (siedziby władz powstańczych) 3 pkt
– z pozostałymi stacjami z powiatów objętych Powstaniem Wielkopolskim (CO, CR, GB, GQ, GZ, IN, JC, KA, KT, LE, LS, MH, MO, NA, NV, OD, OF, OI, ON, PO,PW, RW, SI, SR, SX, WF, WH, WT, ZN)1 pkt

5. Warunkiem przyznania dyplomu jest uzyskanie 30 pkt. na pasmach KF lub 20 pkt. na UKF.

6. Koszt dyplomu (drukowanego, wysyłanego pocztą) – 15 zł. Forma dokonania płatności określona zostanie w korespondencji emailowej z zainteresowana osobą – klubem, Istnieje możliwość otrzymania dyplomu bezpłatnie w wersji elektronicznej (PDF) do samodzielnego wydruku. Dyplom taki wysyłany będzie na adres email wskazany w zgłoszeniu.

7. Zgłoszenia na obowiązujących drukach PZK lub w wersji elektronicznej. Potwierdzenie wpisu w logu stacyjnym przez dwóch nadawców (wersja drukowana) lub dołączenie oświadczeń czy też wskazanie osób mogących potwierdzić spełnienie wymogów (email).

8. Zgłoszenie w wersji papierowej należy przesłać na adres:
Harcerski Klub Łączności „WILDA”
ul. Osinowa 14/16 61-451 Poznań
Zgłoszenie w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: [email protected] lub [email protected]

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 i tym samym zastępuje wszelkie poprzednie regulaminy dotyczące przedmiotowego dyplomu.