Inspektorat łączności GK ZHP

Zawody krótkofalarskie – Dzień Dziecka 2020

UDOSTĘPNIJ
/
336 0

Druhny i Druhowie,

Już dziś w godzinach 17:30 – 18,59 LOC Time odbędą się zawody krótkofalarskie Dzień Dziecka 2020. Organizatorem zawodów jest Zespół Radioreaktywacji i Radioklub SP5PRF. Szczegóły – regulamin zawodów po niżej:

Regulamin Zawodów Dzień Dziecka 2020

1. Cel zawodów:
Zawody Krótkofalarskie Dzień Dziecka są rywalizacją ogólnopolską o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz wydarzeniem aktywującym starszych krótkofalowców. Celem zawodów jest wzmożenie aktywności najmłodszych krótkofalowców na pasmach KF, podnoszenie ich umiejętności operatorskich i 
rozwijanie wiedzy technicznej o urządzeniach radiowych i propagacji fal radiowych.

 

2. Organizator:

Zespół Radioreaktywacji i Radioklub SP5PRF
 

3. Termin:
1. czerwca od 15:30 do 16:59 UTC (17:30 – 18:59 cz.lokalny) – 2 godziny lekcyjne

obowiązuje QRT 5 minut przed i po zawodach
 

4. Pasmo:

80 m
 

5. Emisje:
CW i SSB, wg obowiązującego band planu

(do zawodów zalecamy zakresy CW: 3.530 – 3.560 kHz, SSB: 3.700 – 3.760 kHz).
 

6. Warunki dodatkowe:
Stacja w zawodach może emitować tylko jeden sygnał na paśmie w tym samym czasie. Moc wyjściowa nadajnika max. 100 W. Niewłaściwa jakość emitowanego sygnału objawiająca się nadmierną szerokością, splatterem lub jego złą czytelnością a przez to powodowanie zakłóceń na paśmie będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika i zastosowanie jego logu tylko do Checklog. Taką decyzję podejmie Rada Pedagogiczna
arbitralnie i ogłosi publicznie podczas ogłoszenia wyników zawodów.

 

7. Wywołanie w zawodach:
na SSB: „Wywołanie w zawodach Dzień Dziecka”

na CW: „ CQ DD TEST”.
 

8. Uczestnicy zawodów:
– krótkofalowcy (Juniorzy i Seniorzy) posiadający pozwolenia radiowe kat. 1 lub 3
-nasłuchowcy  dzieci zainteresowane krótkofalarstwem
Dzieci mogą być zaproszone do wspólnej pracy w zawodach w klubach oraz z nadawcami indywidualnymi. Udział dzieci w pracy przy radiu musi być zgodny z przepisami. W klubach dzieci jako osoby szkolone mogą nadawać spod znaku klubowego przy bezpośrednim nadzorze uprawnionego operatora:
– aktywność zaliczana do Kategorii B.
Na stacji indywidualnej Seniora zaproszone dziecko może obserwować pracę operatora, brać udział w czynnościach pomocniczych takich jak logowanie, przestrajanie, odbieranie etc natomiast nie jest uprawnione by nadawać pod znakiem swojego opiekuna – nadawcy
indywidualnego: – aktywność zaliczana jest do Kategorii C.

 

9. Kategorie uczestników:
A. Junior – pojedynczy operator (do 16 lat włącznie) nadający pod własnym znakiem i samodzielnie wykonujący wszystkie czynności operatorskie
B. Junior z asystą – głównym operatorem jest junior i on prowadzi łączności a wsparcia udziela senior, doświadczony operator.
Do kategorii B zalicza się:
– juniora pracującego spod własnego znaku, gdy korzysta z pomocy seniora z powodu niewielkiego obycia contestowego.
– juniora lub juniorów pracujących spod znaku klubowego jako osoby szkolone pod nadzorem operatora odpowiedzialnego
C. Przyjaciele – senior prowadzi łączności pod własnym znakiem w asyście juniora, który aktywnie obserwuje pracę na radiostacji – np. może odbierać i logować znak lub raport korespondenta ale nie wolno mu nadawać (brak uprawnień), np. dzieci asystują ojcu,
dziadkowi, itp. Dopuszcza się każdą ilość asystujących juniorów. Warunkiem zaliczenia do tej kategorii jest wysłanie w e-mailu do organizatorów <[email protected]> załącznika ze zdjęciem seniora razem z towarzyszącym przy radiu przyjacielem lub przyjaciółmi.
Zdjęcia będą mogły być opublikowane i użyte przez Radę Pedagogiczną tylko za zgodą autora.
D. Senior – (operator powyżej 16 lat) nadający pod znakiem indywidualnym lub klubowym
E. SWL classic – nasłuchowiec używający odbiornika z fizycznie podłączoną anteną i bez
pośrednictwa internetu.
F. SWL – web SDR – nasłuchowiec posługujący się odbiornikiem web SDR. Kategoria
SWL – web SDR pozwala na udział osobom zainteresowanym krótkofalarstwem, które nie posiadają jeszcze własnego sprzętu radiowego i anteny. Logi nasłuchowe będą przyjmowane również od tych, którzy nie posiadają znaków nasłuchowych wydanych przez
PZK. Wystarczy, że nazwą logu będzie „SWL+5 dowolnie wybranych cyfr” np: SWL 10923
G. Gość zawodów – stacja, która w zawodach przeprowadzi łączności tylko z juniorami. Nie jest wymagany log od Gościa zawodów. Punkty za QSO z Gościem zawodów będą zaliczone korespondentowi-juniorowi, gdy znak wywoławczy Gościa wystąpi w co najmniej 3 różnych logach. Gość podaje grupę kontrolną w/g ogólnego schematu.
Uwaga:

We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest korzystanie z sieci dx cluster i cw skimmer
 

10. Raporty: RS(T) + grupa kontrolna
Grupa kontrolna składa się z trzech liter: skrót województwa + wyróżnik operatora
_DD – Junior (kategoria A); np. SO5XBP nadaje: 59 RDD
_DS – Junior z asystą (kategoria B)
_SD – Przyjaciele (kategoria C)
_SS – Senior (kategoria D); np. SP5XOV nadaje: 59 RSS
_SG – Gość zawodów (kategoria G), np. SQ5JD nadaje: 59 RSG
Dla stacji spoza SP grupa kontrolna składa się z litery X + wyróżnik operatora wg zasad
ogólnych, np. XDD – junior nadający spoza SP; XSG – gość zawodów nadający spoza SP

 

11. Punktacja:
Uczestnicy pracują w zawodach 'każdy z każdym’, w tym:
QSO ze stacją nadającą w raporcie DD: CW – 8 pkt., SSB – 6 pkt
QSO ze stacją nadającą w raporcie DS: CW – 6 pkt., SSB – 4 pkt
QSO ze stacją nadającą w raporcie SD: CW – 3 pkt, SSB 2 pkt
QSO ze stacją nadającą w raporcie SS lub SG na CW – 2 pkt, SSB – 1 pkt
QSO na CW i SSB punktowane są odrębnie natomiast możniki tylko jeden raz (CW lub SSB). Z każdą stacją można przeprowadzić po jednym QSO na każdej emisji. Powtórzone QSO (duplikaty) nie będą zaliczane do punktacji ale należy zostawić je w logu.

Klasyfikacja tylko Mixed (CW + SSB).
 

12. Mnożniki:
Mnożnikiem jest pierwsza litera grupy kontrolnej oznaczająca województwo np. senior z woj. pomorskiego FSS i senior z lubelskiego LSS to dwa różne mnożniki. Litera X (stacja spoza SP) jest mnożnikiem tak jak pozostałe skróty województw. Mnożnik zalicza się raz
niezależnie od emisji. Zachęcamy młodych nadawców do zdobywania dyplomu „Polska”
https://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy/polska.html
Oznaczenia literowe mnożników (województw):
Z – zachodnio-pomorskie
P – kujawsko-pomorskie
F – pomorskie
B – lubuskie
W – wielkopolskie
O – podlaskie
J – warmińsko-mazurskie
R – mazowieckie
U – opolskie
D – dolnośląskie
C – łódzkie
S – świętokrzyskie
L – lubelskie
K – podkarpackie
G – śląskie
M – małopolskie

X – stacja spoza SP
 

13. Dzienniki:
Wszystkie logi w formacie Cabrillo prosimy zgłaszać na stronie klubowej organizatora http://www.sp5prf.pl/news.php w terminie do 3. czerwca godz. 22 :00 UTC
Wszyscy juniorzy z kategorii A, B, C, E, F w nagłówku Cabrillo przesyłanego logu – linia OPERATORS wpisują swoje imię nazwisko i wiek, np: Janek Kowalski lat 12 (niezbędne do wypełnienia w dyplomie/świadectwie). Log od SWL prosimy przysłać bezpośrednio na adres organizatora: <[email protected]>. Zalecanym formatem logu SWL jest Cabrillo, który może być wygenerowany m.in. w oparciu o program SWL_DQR_log dostępny na stronie: http://www.sp7dqr.pl/zawody.php#swl_dqr_log. Jakkolwiek dopuszczalny jest również inny format dokumentu tekstowego dzienników od
nasłuchowców. Log SWL powinien zawierać: tylko znak usłyszanej stacji, raport jaki nadała i czas nasłuchu.

Logi stacji organizatorów będą użyte tylko do kontroli (checklog).
 

14. Wyniki i nagrody:
Operator stacji z kategorii A – Junior – w wieku do ukończenia16 lat, który zdobędzie największą ilość punktów zostanie ogłoszony Zwycięzcą Zawodów Dzień Dziecka oraz wyróżniony statuetką. Kolejne cztery miejsca w kategorii A zostaną wyróżnione grawertonami. Pozostali uczestnicy – Juniorzy otrzymają dyplomy. Nagrody dla wszystkich juniorów będą wysłane na adresy domowe. Prosimy o podanie dokładnych adresów w nagłówku logu Cabrillo. Dla Seniorów dyplomy elektroniczne .pdf będą dostępne po indywidualnym zamówieniu u organizatora. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2020. Rezultaty będą opublikowane na stronie organizatorów http://www.sp5prf.pl/news.php , w miesięczniku Świat Radio oraz w mediach społecznościowych. Razem ze świadectwami szkolnymi wszyscy juniorzy otrzymają świadectwa uczestników zawodów Dzień Dziecka w formie drukowanej, które zostaną wysłane na adresy domowe pocztą. W przypadku zgłoszeń sponsorów dodatkowe
nagrody zostaną przyznane w dniu ogłoszenia wyników.

 

15. Postanowienia końcowe:
1. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: <[email protected]> a w temacie e-maila umieszczać tylko znak wywoławczy uczestnika np. SP0ZZZ
2. Podanie adresu e-mail przy zgłoszeniu logu stanowi wyrażenie zgody na użycie adresu do korespondencji związanej z organizacją Zawodów Dzień Dziecka.
3.Wskazanie adresu pocztowego w nagłówku logu Cabrillo zgłaszanego przez juniora jest niezbędne aby organizator mógł wysłać dyplomu uczestnictwa juniora w zawodach bezpośrednio na adres domowy.
4. Baza adresowa uczestników będzie użyta tylko do korespondencji związanej z Zawodami DD i wysyłką nagród dla juniorów.
5. Przystępując do udziału w zawodach uczestnicy akceptują powyższy regulamin a decyzje podjęte przez Radę Pedagogiczną Zawodów bezdyskusyjnie przyjmują za 
ostateczne.

 

16. Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka – organizatorzy:

Tomek SP5PY, Tomek SP5XO, Bogdan SP5WA, Paweł SQ5STS
 

e-mail: [email protected]
http://www.sp5prf.pl/news.php

Informacja ze strony sp5prf.pl.

Czuwaj!